Artikel 1 - Toepassing

1. De rechtsverhouding tussen de partijen wordt geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen.

2. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geïntrepreteerd worden.

Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden

1. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.

2. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar op.

3. Wanneer een factuur onbetaald blijft gedurende dertig dagen na de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke rentevoet bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €30 en een maximum van €2.200.

Artikel 3 - Prijsberekening en offertes

1. Prijsoffertes worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen geval bindend voor Propellor Digital.

2. BTW, taksen en andere belastingen zijn ten laste van de klant.

3. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.

4. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.

5. De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze offertes, fax, internet site e.d. vermeld zijn zijn slechts ter inlichting en verbinden Propellor Digital niet.

6. Tijdens de demofase en tot 3 maanden na oplevering krijgt u als klant de kans om gevonden problemen of fouten te melden die opgelost zullen worden als het binnen de overeenkomst kadert. Wij kunnen geen gratis support bieden buiten de garantieperiode. Hiervoor kan een supportcontract worden afgesloten. Indien er geen supportcontract werd afgesloten, worden deze aanpassingen in regie aangerekend.

Artikel 4 - Levering

1. De diensten worden geleverd binnen de termijn en zoals omschreven in de overeenkomst, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de aanneming.

2. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door Propellor Digital in de mate van het mogelijke zo veel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een korting of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

Artikel 5 - Producten

1. De webruimte en domeinnaam registratie worden gefactureerd voor een periode van één jaar en elk jaar automatisch verlengd. Indien u dit jaarcontract wenst op te zeggen, moet u ons hier schriftelijk van op de hoogte brengen 3 maanden voor het verlopen van het contract.

2. De dedicated servers en webshop modules worden afgesloten met een jaarcontract. Dit contract wordt stilzwijgend verlengd met een opzegperiode van 3 maanden voor de vervaldatum. De maandelijkse betaling dient te gebeuren aan de hand van een Europese domiciliëring (SEPA).

3. Indien de betaling van de maandelijkse/jaarlijkse factuur niet binnen de afgesproken termijn wordt uitgevoerd, zelfs na herhaaldelijke schriftelijke aanmaning, worden de diensten in kwestie na het versturen van een aangetekend schrijven geschrapt. Dit kan in het slechtste geval tot gevolg hebben dat u uw domeinnaam en/of gegevens verliest.

Artikel 6 - Verhaal

Propellor Digital draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de door hen gecreëerde website door de opdrachtgever en/of door derden en zal uit dien hoofde nooit kunnen gehouden zijn tot gelijk welke schadevergoeding.

Artikel 7 - Klachten en aansprakelijkheid

1. Klachten betreffende de geleverde diensten kunnen niet meer aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen na oplevering. Verborgen gebreken moeten binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld worden. Alle klachten moeten gemeld worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs.

2. Klachten geven de koper geenszins het recht op nakoming van zijn verplichting tegenover Propellor Digital op te schorten.

3. Propellor Digital draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie die in de website vermeld wordt, voor aangebrachte (hyper)links en voor de door hem verstrekte illustraties (foto’s, logo’s, enz…). Deze opsomming is niet limitatief. De opdrachtgever verbdint er zich toe alle eventuele verschuldigde auteursrechten voor zijn rekening te nemen.

Artikel 8 - Toepasselijk recht

1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk bevoegd.

2. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoratia, ten laste van de koper worden verhaald.

Let's grow, together!

Op zoek naar een succesvolle samenwerking?

Een kennismakingsgesprek inplannen
Chat
  • Laptop
  • Bill